Projekt RPO

logo projektu

 

Staże zawodowe drogą do kariery

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0024/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r. – 31.08-2020r.

Wartość realizowanego projektu to 1 014 850,18 zł, w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej to 862 622,65 zł.

Opis projektu

Cel projektu – zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów, realizację staży zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych zwiększających wiedzę i umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, fototechnik, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich.

Uczestnicy projektu – wsparciem objętych jest 129 uczestników projektu, w tym 112 uczniów oraz 17 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Założenia projektu – w projekcie założono realizację 9 zadań, w tym 6 specjalistycznych umożliwiających uzyskiwanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniom z w/w kierunków oraz doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli, staże zawodowe, adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Lp. Zajęcia / szkolenia / kursy dla uczniów Ilość godzin
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach

grupowe – 9
indywidualne – 4

2. Mierniki działalności hotelarskiej 30
3. Animator czasu wolnego 40
4. Kurs „Nauka Usługiwania-Kelner, Barman, Kelner do win” 15
5. Obsługa programów transportowych 15
6. Obsługa programów magazynowych 15
7. Operator wózków widłowych 60
8. Nowoczesny magazynier 22
9. Upięcia i koki 30
10. Analiza kolorystyczna 21
11. Program finansowo-księgowy w przedsiębiorstwie 20
12. Statystyka w praktyce gospodarczej 20
13. Program Adobe Photoshop 22
14. Grafika komputerowa i DTP 30
15. Obsługa sprzętu oświetleniowego 20
16. Język obcy zawodowy 60
17. Staże zawodowe realizowane we współpracy z pracodawcami
i u pracodawców
150

 

Formy wsparcia dla nauczycieli zawodu w ZS3.

Lp. Formy doskonalenia nauczycieli Ilość uczestników
1. Tworzenie stron www 1
2. Kursy florystyczne 1
3. Specjalista ds. transportu i logistyki I stopnia 2
4. Excel w gospodarce magazynowej i w transporcie 2
5. Koki i upięcia 1
6. Analiza kolorystyczna 1
7. Szkolenie z zakresu obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu 17

 

 

Projekt realizowany w latach 2016/2018

Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu

Bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane jest przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. „Wypromuj swój projekt-obowiązki informacyjno- promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro.

Podczas spotkania omówione zostaną obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczące m.in: zasad promocji i oznakowania projektów umów podpisanych  do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r.