Standardy ochrony małoletnich

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.


W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

 • w jednostce, która sprawuje ustawowy obowiązek opieki nad małoletnimi nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
 • pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej,
 • podejmowane w jednostce postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w dokumencie statutowym lub innym wewnętrznym regulaminie jednostki a także bezpieczeństwa danych osobowych,
 • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią
  to mając świadomość skuteczności podejmowanych działań,
 • rodzice i opiekunowie prawni poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.
  Ponadto przyjęto, że:
 • prowadzone w jednostce postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia
  krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną
  ochronę,
 • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są
  dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów w szczególności organu nadzorującego.
  Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony
  małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich
  bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami
  przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w jednostce.

Dokumenty do pobrania
standardy ochrony małoletnich, wersja pełna
standardy ochrony małoletnich, wersja skrócona (dla małoletnich)

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich!
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie!
Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomogą Ci:
Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych,
Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości,
Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy,
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych,
Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną,
Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych,
Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach,
Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu,
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

Możesz zadzwonić do:
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800 –2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800 –2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700 –2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800 –2200). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info Adres strony: https://www.niebieskalinia.pl/ Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą
skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.

Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/-48-222-309-900-numer-sos-liniapomocy-pokrzywdzonym

Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat) https://policja.pl