Projekt RPLD.11.03.01-10-0039/21

 

„Czas na staż” – Projekt RPLD.11.03.01-10-0039/21 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja projektu:

Regulamin projektu – plik PDF, DOC

Deklaracja uczestnictwa ucznia do lat 18 / niepełnoletniego – plik PDF, DOC

Deklaracja uczestnictwa ucznia lat 18 / pełnoletniego – plik PDF, DOC

Formularz rekrutacyjny dla ucznia – plik PDF, DOC

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF,  DOC

Załącznik nr 5 do umowy / Oświadczenie uczestnika projektu – plik PDF, DOC

Załącznik nr 6 / Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – plik PDF, DOC

Adres strony na której prowadzone jest postępowanie

Adres strony na której prowadzone jest postępowanie

Adres strony, na której prowadzone jest postępowanie