Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności.
 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis.

Wyłączenia

 • Brak alternatywy dla publikowanych materiałów wideo (napisów i/ lub audiodeskrypcji).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano narzędzie online Web Accessibility Checker

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Dudzińska.
 • E-mail: m.dudzinska@zs3pabianice.edu.pl
 • Telefon: 422154339

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 3 pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
 • Adres: ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice
 • E-mail: zs3pabianice@wp.pl
 • Telefon: 422154339

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach zlokalizowany jest w trzech budynkach. Szkoła posiada wejście od strony ulicy Garncarskiej(przy drzwiach widoczny jest dzwonek i nr kontaktowy). Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są w budynku B wyposażonym w podjazd i podnośniki dla niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna). Szkoła posiada oznakowanie dróg ewakuacji, instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Toalety są częściowo przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.