Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Nr im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów
Miasta Pabianic, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice, adres poczty e-mail: zs3pabianice@wp.pl,
tel.+48 42 215 43 39
2. W Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach został powołany inspektor danych
osobowych Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail
iod2@synergiaconsulting.pl lub tel. +48 693 337 954
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art.
6 ust. 1 lit. b RODO)
3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.)
4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
(Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do
tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów
dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz
Akt).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
• prawo dostępu do danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia
do podania przez Administratora wszelkich danych o źródle pozyskania Pani/Pana
danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit g RODO) ograniczenie to obejmuje dane
osobowe osób trzecich w zakresie w jakim ma ono wpływ na prawa i wolności
osób, od których dane pozyskano,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na
podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice, adres poczty e-mail: zs3pabianice@wp.pl tel.+48 42215 43 39

2. W Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach został powołany inspektor danych osobowych Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl lub tel. +48 693 337 954

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia zgodnie z 108a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996)

4. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynków szkoły, ciągi komunikacyjne, szatnie odzieży wierzchniej, obszar bezpośrednio przylegający do budynków szkoły.

5. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dyrektor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Dyrektor jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych dla kanałów Social Media

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państw że:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr. 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Gdańskiej 5, 95-200 Pabianice, adres poczty e‑mail: zs3pabianice@wp.pl  tel.+48 42 215 43 39 (dalej „Administrator”).

 • Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Więckowskiego i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl za pomocą tel: 693 337 954  lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook tj. komentarze, chat, wiadomości, w  związku z wykonaniem zadania realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 • Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 •  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 • Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora (JRWA);
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, tj. minimum 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 • Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,
 • do usunięcia danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03 00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Informacje o źródle danych.

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

 1.  Pozostałe informacje.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych dla portalu YouTube

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państw że:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr. 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Gdańskiej 5, 95-200 Pabianice, adres poczty e‑mail: zs3pabianice@wp.pl  tel.+48 42 215 43 39

 • Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Więckowskiego i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl za pomocą tel: 693 337 954  lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat, wiadomości w  związku z wykonaniem zadania realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
 •  Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube;
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 • integracja filmów z YouTube. Naszą ofertę online poszerzyliśmy o filmy z YouTube, przechowywane na stronie https://www.youtube.com/playlist?list=UUN1aoO3bcqgtU3wAPqyNweQ które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w „rozszerzonym trybie prywatności”, to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w paragrafie 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Gdy odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.
 • Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 •  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 • właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/
 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem

https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework

 • Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora (JRWA);
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, tj. minimum 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „YouTube Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie YouTube 2 lata.
 • Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,

do usunięcia danych,

 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03 00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod. zgody przed jej wycofaniem.

 • Informacje o źródle danych.

Państwa dane uzyskujemy od firmy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej YouTube.

 1.  Pozostałe informacje.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.