Erasmus+ 2020-2021 projekt „Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość”

erasmus-logo

W Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic ruszyła rekrutacja do projektu Erasmus + 2020-1-PL01-KA102-080467. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, umieszczonym na stronie szkoły oraz dostępnym w sekretariacie. Zainteresowani uczniowie zobowiązani są też do wypełnienia ‘Formularza zgłoszeniowego’ – do pobrania na naszej stronie projektowej.

Projekt realizowany jest wspólnie z grecką organizacją przyjmującą Kika Mobility Training Center Ltd, Agios Stefanos, Greece, która zapewni naszym uczniom miejsca praktyk oraz współorganizację programu kulturowego. Z Partnerem Kika Mobility współpracowaliśmy już z powodzeniem w trzech poprzednich projektach mobilności zawodowej programu Erasmus + i POWERVET.

Okres realizacji projektu trwa 12 miesięcy, od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 roku.

Całkowity budżet projektu to 148 902,00 EUR.

Uczestnictwo w projekcie skierowane jest do łącznie 82 uczniów z klas II i III z ZS nr 3 w Pabianicach, kształcących się w profilach technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów, technik logistyk.

Mobilności zawodowe uczniów do Grecji odbędą się w dwóch turach:

  • 05.2021 – 05.06.2021 r. dla 41 uczniów i 4 opiekunów
  • 06.2021 – 19.06.2020 r. dla 41 uczniów i 4 opiekunów

Uczniom będą towarzyszyć nauczyciele ze szkoły.

Główne cele projektu:

– Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów

– Podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego branżowego.

– Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności społecznych, osobistych i  kulturowych.

– Wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji; przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.

Uczestnicy projektu w czasie wolnym od praktyk będą realizować program kulturowy, czyli zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.

Przed wyjazdem na mobilność każdy z uczestników odbędzie, obowiązkowe zajęcia przygotowawcze językowo – kulturowo – pedagogiczne.

Po zakończeniu praktyk każdy z uczniów otrzyma formalne potwierdzenie uczestnictwa w mobilności, m.in. dokument Europass oraz Certyfikat w wersji polskiej i angielskiej.