Szkoła Policealna

Oferta kształcenia na rok szkolny 2021/2022

TECHNIK MASAŻYSTA

Okres nauczania: 2 lata — forma stacjonarna. Wymiar praktyk: 6 tygodni (210 godz.)

Do zadań technika masażysty należy: wykonywanie masażu leczniczego, sportowego, kosmetycznego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Możliwości zatrudnienia: oddziały i ośrodki rehabilitacji, gabinety kosmetyczne, salony urody, centra odnowy biologicznej świadczące usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych, samodzielne świadczenie usług w zakresie masażu.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Okres nauczania: 2 lata — forma stacjonarna. Wymiar praktyk: 6 tygodni (210 godz.)

Do zadań higienistki stomatologicznej należy: bezpośrednia współpraca z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego. Możliwości zatrudnienia: prywatne i państwowe gabinety różnych specjalności stomatologicznych, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach, uczelnie kształcące lekarzy dentystów, własna działalność usługowa — we współpracy z lekarzami stomatologii.

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Okres nauczania: 1 rok — forma stacjonarna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań asystentki stomatologicznej należy: asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowanie materiałów i leków, obsługiwanie, konserwowanie instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami, tworzenie dokumentacji pacjenta na zlecenie lekarza dentysty. Możliwości zatrudnienia: prywatne i państwowe gabinety różnych specjalności stomatologicznych, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach, własna działalność usługowa — we współpracy z lekarzami stomatologii.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Okres nauczania: 2 lata — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań technika usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała, przygotowanie klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą, dobieranie i stosowanie właściwych preparatów kosmetycznych oraz aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych. Możliwości zatrudnienia: prywatne i państwowe gabinety odnowy biologicznej i medycyny estetycznej, salony urody, SPA, działy kosmetyczne w centrach handlowych, przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej, szkoleniowiec marki, własna działalność gospodarcza w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.

OPIEKUN MEDYCZNY

Okres nauczania: 1 rok — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań opiekuna medycznego należy: rozpoznawanie, rozwiązywanie problemów opiekuńczych i pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz konserwacja przyborów i narzędzi. Możliwości zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo — lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Okres nauczania: 1 rok — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań opiekunki środowiskowej należy: pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych, udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, aktywizowanie do zwiększenia samodzielności życiowej, współpraca z instytucjami w celu rozwiązania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego. Możliwości zatrudnienia: ośrodki pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady opiekuńczo — lecznicze, dzienne oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych, ośrodki szkolno — wychowawcze dla niesłyszących, Polski Związek Głuchych, szkoły.

TECHNIK Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Okres nauczania: 1,5 roku — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań technika bezpieczeństwa i higieny pracy należy: przygotowanie i przedstawianie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczącej BHP oraz propozycji usunięcia występujących zagrożeń, badanie przyczyn wypadków w pracy i ich usunięcie, prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników. Możliwości zatrudnienia: inspektor BHP — prywatne i państwowe firmy, liczące powyżej stu pracowników mają obowiązek zatrudnienia specjalisty odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy, małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Dokumenty do pobrania

Terminy zjazdów w I semestrze (jesiennym) w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Termin zjazdów (zajęć)  
1.
2.
3.
4.  
5.
6.
7.
8.
9.  
10.
11.
12.

Plan zajęć dla słuchaczy SP w roku szkolnym 2021/2022