Technik spedytor

technik spedytor

Dobrze ogarniasz wiele rzeczy naraz? Umiesz dogadywać się z ludźmi? Zostań spedytorem! Technik spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się koordynowaniem i organizowaniem transportu we wszystkich jego gałęziach (lądowy, morski, śródlądowy, powietrzny). Dba, by towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie.

W czasach zglobalizowanego handlu i rosnącej konsumpcji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego jest to zawód przyszłościowy, poszukiwany i niezwykle atrakcyjny!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności
w zakresie:

 • planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.

Nauka w technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział
w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale, centra logistyczne i dystrybucyjne
oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 Kwalifikacja zawodowa:

SPL. 05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Po zdanym egzaminie uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

 W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:

 Spedycja międzynarodowa.

 Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności organizowania translokacji dóbr materialnych do innego kraju, z wykorzystaniem transportu lądowego, powietrznego i morskiego.

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania usług spedycyjnych,
 • informatycznego wspomagania transportu i spedycji międzynarodowej,
 • infrastruktury transportu,
 • zawierania umów spedycji i przewozu,
 • dokumentacji spedycyjnej,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami zagranicznymi,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego,
 • organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego,
 • zarządzania flotą pojazdów,
 • znajomości zasad funkcjonowania rynku zagranicznego.

 2. Obsługa celna.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wypełnienia wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej.

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przepisów celnych obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • obsługi celnej przedsiębiorstwa,
 • logistyki celnej,
 • uregulowań okołocelnych,
 • elektronicznych form odpraw celnych,
 • elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego.

Dalsza nauka:

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i spedycja, logistyka, logistyka i spedycja krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce i wiele innych.

 Jako absolwent technikum spedycyjnego będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmach spedycyjnych,
 • firmach transportowych,
 • firmach handlowych,
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • przedsiębiorstwach transportu kolejowego.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka lub geografia.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

 Cykl kształcenia w technikum spedycyjnym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.