Technik ekonomista

Technik ekonomista to bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Ekonomiści mogą pracować na stanowiskach, na których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów oraz kadr i płac, w bankach, urzędach, przedsiębiorstwach lub założyć własną firmę.

Podczas nauki w szkole uczniowie nabywają umiejętności:

  • pisania biznesplanów,
  • biegłego korzystania z programów do obsługi sprzedaży, magazynu i finansów firmy,
  • posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
  • wykorzystywania w swojej codziennej pracy języka angielskiego,
  • zarządzania firmą,
  • zatrudniania pracowników,
  • obliczania podatków i wynagrodzeń,
  • prowadzenia uproszczonej księgowości.

Współpracujemy z urzędami miejskimi i gminnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Giełdą Papierów Wartościowych, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Skarbowym, Cechem Rzemiosł Różnych, Starostwem Powiatowym oraz Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Pabianicach.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w urzędach lub firmach oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

  • EKA. 04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
  • EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub geografia.

Przedmioty uwzględnione podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum ekonomicznym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.