Szkoła Policealna

Oferta kształcenia na rok szkolny 2020/2021

TECHNIK MASAŻYSTA

Okres nauczania: 2 lata — forma stacjonarna. Wymiar praktyk: 6 tygodni (210 godz.)

Do zadań technika masażysty należy: wykonywanie masażu leczniczego, sportowego, kosmetycznego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Możliwości zatrudnienia: oddziały i ośrodki rehabilitacji, gabinety kosmetyczne, salony urody, centra odnowy biologicznej świadczące usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych, samodzielne świadczenie usług w zakresie masażu.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Okres nauczania: 2 lata — forma stacjonarna. Wymiar praktyk: 6 tygodni (210 godz.)

Do zadań higienistki stomatologicznej należy: bezpośrednia współpraca z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego. Możliwości zatrudnienia: prywatne i państwowe gabinety różnych specjalności stomatologicznych, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach, uczelnie kształcące lekarzy dentystów, własna działalność usługowa — we współpracy z lekarzami stomatologii.

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Okres nauczania: 1 rok — forma stacjonarna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań asystentki stomatologicznej należy: asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowanie materiałów i leków, obsługiwanie, konserwowanie instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami, tworzenie dokumentacji pacjenta na zlecenie lekarza dentysty. Możliwości zatrudnienia: prywatne i państwowe gabinety różnych specjalności stomatologicznych, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach, własna działalność usługowa — we współpracy z lekarzami stomatologii.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Okres nauczania: 2 lata — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań technika usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała, przygotowanie klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą, dobieranie i stosowanie właściwych preparatów kosmetycznych oraz aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych. Możliwości zatrudnienia: prywatne i państwowe gabinety odnowy biologicznej i medycyny estetycznej, salony urody, SPA, działy kosmetyczne w centrach handlowych, przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej, szkoleniowiec marki, własna działalność gospodarcza w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.

OPIEKUN MEDYCZNY

Okres nauczania: 1 rok — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań opiekuna medycznego należy: rozpoznawanie, rozwiązywanie problemów opiekuńczych i pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz konserwacja przyborów i narzędzi. Możliwości zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo — lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Okres nauczania: 1 rok — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań opiekunki środowiskowej należy: pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych, udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, aktywizowanie do zwiększenia samodzielności życiowej, współpraca z instytucjami w celu rozwiązania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego. Możliwości zatrudnienia: ośrodki pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady opiekuńczo — lecznicze, dzienne oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych, ośrodki szkolno — wychowawcze dla niesłyszących, Polski Związek Głuchych, szkoły.

TECHNIK Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Okres nauczania: 1,5 roku — forma zaoczna. Wymiar praktyk: 4 tygodnie (140 godz.)

Do zadań technika bezpieczeństwa i higieny pracy należy: przygotowanie i przedstawianie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczącej BHP oraz propozycji usunięcia występujących zagrożeń, badanie przyczyn wypadków w pracy i ich usunięcie, prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników. Możliwości zatrudnienia: inspektor BHP — prywatne i państwowe firmy, liczące powyżej stu pracowników mają obowiązek zatrudnienia specjalisty odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy, małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Dokumenty do pobrania

Terminy zjazdów w I semestrze (jesiennym) w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Termin zjazdów (zajęć)  
1. 11, 12 września 2020  
2. 25, 26 września 2020  
3. 09,10 października 2020  
4.   23,24 października 2020
5. 06, 07 listopada 2020  
6. 13, 14 listopada 2020  
7. 27, 28 listopada 2020  
8. 04,05 grudnia 2020  
9.   18,19 grudnia 2020
10. 08, 09 stycznia 2021  
11. 15,16 stycznia 2021  
12. 29, 30 stycznia 2021 Sesja egzaminacyjna

Plan zajęć dla słuchaczy SP w roku szkolnym 2020/2021

3 zjazd Szkoły dla Dorosłych zostaje przesunięty z 9 – 10 października na 16 – 17 października br.