Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Kierunek dedykowany jest dla osób posiadających takie umiejętności, jak:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk),
 • zdolność pracy pod presją czasu.

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

 • zarządzać łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie,
 • zarządzać zapasami surowców, materiałów i wyrobów gotowych,
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową,
 • zarządzać gospodarką odpadami,
 • obsługiwać programy transportowe i magazynowe (SMART, CARTALL TRUCK, INSERT, SPEDTRANS), a także korzystać z funkcji programu Microsoft EXCEL,
 • osoby biorące udział w projektach unijnych mają możliwość ukończenia: kursu operatorów wózków widłowych, kursu nowoczesny magazynier, a także kursu prawa jazdy kat. B.

Absolwent technikum logistycznego ma możliwość pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, farmaceutycznych, budowlanych, firmach spedycyjnych i transportowych, portach morskich, na kolei.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin). Odbywają się w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych (m.in. IKEA, JUMI, ADAMED, AFLOFARM), w których nasi uczniowie i absolwenci często zostają już jako pracownicy. Część praktyk może odbywać się poza granicami kraju – w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje zawodowe:

 • SPL. 01. Obsługa magazynów (egzamin w klasie III),
 • SPL. 04. Organizacja transportu (egzamin w klasie V).

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

Absolwent technikum logistycznego może podjąć studia na kierunkach: transport, spedycja, logistyka, organizacja, zarządzanie, handel.

 Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski lub geografia.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum logistycznym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

 

Absolwenci Technikum Logistycznego w ZS 3