Rekrutacja

Oferta kształcenia na rok 2019/2020

dla uczniów kończących naukę w gimnazjum

dla uczniów kończących ośmioletnią szkołę podstawową

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach w roku szkolnym 2019/2020

I Podstawę prawną regulaminu stanowią:

 • Art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r poz. 996 ze zm.), art.149 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt. 1, ust.4 i 5, art. 155 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 i 5, art. 165 ust.  2 pkt 1, ust. 3 i 4, art. 165a, art. 187 ust. 2 pkt 1, ust.3 pkt 1, ust. 4 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 60 ze zm.), art. 141 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r poz. 996 ze zm.).

II Planowane oddziały:

Dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów:

Czteroletnie Technikum w zawodzie:
– technik logistyk
– technik ekonomista
– technik hotelarstwa
– technik fotografii i multimediów
– technik usług fryzjerskich

Dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych:

Pięcioletnie Technikum w zawodzie:
– technik logistyk
– technik ekonomista
– technik hotelarstwa
– technik fotografii i multimediów
– technik usług fryzjerskich
– technik reklamy
– technik organizacji turystyki
– technik handlowiec
Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące – o profilu socjalnym

III Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym Nabór Opitivum firmy Vulcan.
 2. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego jest uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty.
 3. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas.
 6. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 7. Uczniowie uzyskują prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadkach wynikających wprost z właściwych przepisów prawa.
 8. O przyjęciu do szkoły ucznia powracającego z zagranicy lub innych decyduje dyrektor szkoły na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Kandydat we wniosku określa kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 10. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły pierwszego wyboru i podlega weryfikacji i akceptacji.
 11. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
 12. oryginału świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej / szkoły podstawowej
 13. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty.
 14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

IV Obliczanie punktacji

Absolwenci gimnazjum

 1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 pkt.
 2.  100 punktów – punkty uzyskane za:
  – oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 pkt.), wg następującej punktacji:
  18 punktów – celujący
  17 punktów – bardzo dobry
  14 punktów – dobry
  8 punktów – dostateczny
  2 punkty – dopuszczający,
  – świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt.),
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 21 pkt.)
– technik logistyk Geografia, zajęcia techniczne Język polski, matematyka
– technik ekonomista Geografia, zajęcia techniczne
– technik hotelarstwa Geografia, zajęcia techniczne
– technik fotografii i multimediów Zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne
– technik usług fryzjerskich Zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne

Absolwenci szkoły podstawowej

 1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 pkt., wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 pkt.
 2. 100 punktów – punkty uzyskane za:
  – oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 pkt.), wg następującej punktacji:
  18 punktów – celujący
  17 punktów – bardzo dobry
  14 punktów – dobry
  8 punktów – dostateczny
  2 punkty – dopuszczający,
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.),
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 21 pkt.)
 3. Zajęcia edukacyjne uwzględniane w procesie rekrutacji do poszczególnych klas
– technik logistyk Geografia, technika Język polski, matematyka
– technik ekonomista Geografia, technika
– technik hotelarstwa Geografia, technika
– technik fotografii i multimediów Plastyka, technika
– technik usług fryzjerskich Plastyka, technika
– technik reklamy Informatyka, technika
– technik organizacji turystyki Geografia, technika
– technik handlowiec Geografia, technika
LO o profilu socjalnym Plastyka, technika

V Terminy rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   Termin w postępowaniu uzupełniającym  
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   Od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00 Od 26 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r. do godz. 12.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty od25 Od 13 maja 2019r. do 28 czerwca 2019r. Do 5 sierpnia 2019r.
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 12.00 —-
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2019r. do godz. 12.00 21 sierpnia 2019r. do godz. 12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole w poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty Od 16 lipca 2019r. godz. 12.00 do 24 lipca 2019r. godz. 12.00 Od 21 sierpnia 2019r. do godz. 12.00 do 29 sierpnia 2019r. godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   25 lipca 2019r. do godz. 12.00 30 sierpnia 2019r. do godz. 12.00

VI Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica / prawnego opiekuna (w przypadku, gdy ZS3 w Pabianicach jest szkołą pierwszego wyboru).
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów.
 4. Zaświadczenie potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 6. Dwa podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).
 8. Karta zdrowia (w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).

VII Elementy procedury odwoławczej:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c)W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.