Rekrutacja

Oferta kształcenia na rok 2020/2021

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

UWAGA! Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych!

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach w roku szkolnym 2020/2021

I Podstawę prawną regulaminu stanowią:

II Planowane oddziały:

Dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych:

Pięcioletnie Technikum w zawodzie:
– technik logistyk
– technik spedytor
– technik ekonomista
– technik hotelarstwa
– technik organizacji turystyki
– technik fotografii i multimediów
– technik usług fryzjerskich
– technik reklamy
– technik handlowiec
Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące – o profilu socjalnym

III Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym Nabór Opitivum firmy Vulcan.
 2. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego jest uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty.
 3. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z najwyższą liczbą punktów obliczoną oddzielnie dla poszczególnych klas.
 6. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydata do wybranej klasy, wg kolejności uzyskanych punktów.
 7. Uczniowie uzyskują prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadkach wynikających wprost z właściwych przepisów prawa.
 8. O przyjęciu do szkoły ucznia powracającego z zagranicy lub innych decyduje dyrektor szkoły na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Kandydat we wniosku określa kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 10. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły pierwszego wyboru i podlega weryfikacji i akceptacji.
 11. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
 12. oryginału świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej / szkoły podstawowej
 13. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty.
 14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

IV Obliczanie punktacji

 1. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 pkt., wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 pkt.
 2. 100 punktów – punkty uzyskane za:
  – oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 pkt.), wg następującej punktacji:
  18 punktów – celujący
  17 punktów – bardzo dobry
  14 punktów – dobry
  8 punktów – dostateczny
  2 punkty – dopuszczający,
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.),
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 21 pkt.)
 3. Zajęcia edukacyjne uwzględniane w procesie rekrutacji do poszczególnych klas
technik logistyk język polski, matematyka, język angielski, geografia
technik spedytor język polski, matematyka, język angielski, geografia
technik ekonomista język polski, matematyka, język angielski, geografia
technik hotelarstwa język polski, matematyka, język angielski, geografia
technik organizacji turystyki język polski, matematyka, język angielski, geografia
technik fotografii i multimediów język polski, matematyka, język angielski, chemia
technik usług fryzjerskich język polski, matematyka, język angielski, chemia
technik reklamy język polski, matematyka, język angielski, geografia
technik handlowiec język polski, matematyka, język angielski, geografia
LO o profilu socjalnym język polski, matematyka, język angielski, historia

V Terminy rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   Termin w postępowaniu uzupełniającym  
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.   Od 11 maja do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00 Od 22 do 27 lipca 2020r. do godz. 15.00
2Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku)Od 19 do 22 czerwca 2020r.Nie dotyczy
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty Od 26 do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00 Nie dotyczy
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności wskazanych w oświadczeniach wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta tych okoliczności. Na bieżąco do dnia 10 lipca 2020r. Do dnia 14 sierpnia 2020r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych W dniu 13 lipca 2020r. do godz. 12.00 W dniu 17 sierpnia 2020r. do godz. 12.00
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty Od 13 lipca godz. 12.00 do 20 lipca 2020r. godz. 12.00 Od 17 sierpnia godz. 12.00 do 21 sierpnia 2020r. godz. 12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   W dniu 21 lipca 2020r. do godz. 14.00 W dniu 24 sierpnia 2020r. do godz. 14.00

VI Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica / prawnego opiekuna (w przypadku, gdy ZS3 w Pabianicach jest szkołą pierwszego wyboru).
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów.
 4. Zaświadczenie potwierdzające aktywność społeczną (środowisko szkolne, wolontariat).
 5. Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników, wynikające wprost z właściwych przepisów prawa.
 6. Dwa podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).
 8. Karta zdrowia (w przypadku potwierdzonego przyjęcia do szkoły).

VII Elementy procedury odwoławczej:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c)W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.