Technik reklamy

Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.
Jak twierdził Mark Twain: ,,Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.”

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, kreatywną i abstrakcyjnie myślącą, otwartą na nowe doświadczenia, odpowiedzialną i systematyczną oraz posiadającą dużą wyobraźnię,
to jest to zawód dla Ciebie .

W technikum reklamy uczymy się:

– tworzenia całościowego przekazu reklamowego,

– grafiki wektorowej i rastrowej – czyli tworzenia elementów identyfikacyjnych firm
i produktów – znaki graficzne, logotypy,

– tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,

– obsługi programów graficznych,

– współpracy z klientami pojedynczymi i firmami,

– sporządzania budżetu kampanii reklamowej,

– pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku,

– oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,

– języka obcego stosowanego w marketingu,

– organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,

– kierowania zespołem pracowników,

– sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie,

– organizacji sesji fotograficznych,

– projektowania reklamy wizualnej,

– myślenia marketingowego i sposobów działania na współczesnym rynku pracy.

Korzystamy m.in. z takich programów, jak: Photoshop, Inkscape, Powerpoint. Jeśli potrzebujemy wykonać zdjęcia do projektu, korzystamy ze szkolnych aparatów fotograficznych. Posiadamy także stół bezcieniowy oraz lampy. Nasze zajęcia są zarówno teoretyczne,
jaki i praktyczne.

Uczestniczymy w różnorodnych wystawach fotograficznych lub graficznych, a także jeździmy na targi branżowe.

 W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot MARKETING SPOŁECZNOŚCIOWY.

Istotą marketingu społecznościowego (internetowego) jest wykorzystanie Internetu w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. W nauczaniu duży nacisk kładziony jest na powiązanie instrumentów e-marketingu z procesami dotyczącymi konsumentów i klientów.

Uczestnik zajęć „Marketing społecznościowy” w szczególności:

​- wie, jak wykorzystać Internet jako przedmiot badań oraz medium badań marketingowych,

– posiada wiedzę o zachowaniu konsumentów na rynku internetowym oraz wpływie zachowania konsumenta na e-biznes,

– wie, jak zastosować narzędzia internetowe (m.in. wyszukiwarki, media społecznościowe) w pozyskiwaniu klientów, zwiększaniu ich wartości oraz budowie ich lojalności,

– potrafi wykorzystać najnowsze technologie informacyjne w marketingu, w szczególności w komunikacji marketingowej,

– potrafi zaprojektować i zrealizować strategie biznesowe na rynku internetowym.

Dodatkowe perspektywy zawodowe po realizacji zajęć zawodowych uzupełniających:

– specjalista/menedżer ds. e-marketingu,

– specjalista/menedżer ds. relacji z klientami,

– specjalista/menedżer ds. e-commerce,

– specjalista/menedżer ds. mediów społecznościowych,

– specjalista/menedżer ds. SEM,

– specjalista/menedżer ds. analityki internetowej,

– media planer/buyer.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin). Nasza szkoła zapewnia uczniom miejsca praktyk dające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takie jak np. studia fotograficzne. Praktyki odbywają się w kraju i za granicą – w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

PGF. 07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF. 08.  Zarządzanie kampanią reklamową.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.

Absolwent technikum reklamy może podjąć pracę w:

  • pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:

– agent reklamowy – pracownik działu obsługi klienta,

– pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia – account manager,

– pracownik działu kreatywnego,

– autor tekstów i sloganów – copywriter,

– projektant grafiki – art designer,

– pracownik działu produkcyjnego,

– pracownik działu planowania publikacji,

– pracownik działu badań rynkowych,

– pracownik działu mediów – media planner,

  • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

– specjalista ds. marketingu,

– specjalista ds. reklamy,

– specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej – public relations,

  • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

– pracownik biura reklamy.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub geografia.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum reklamy kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.