Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Kierunek dedykowany jest dla osób posiadających takie umiejętności, jak:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk),
 • zdolność pracy pod presją czasu.

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

 • zarządzać łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie,
 • zarządzać zapasami surowców, materiałów i wyrobów gotowych,
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową,
 • zarządzać gospodarką odpadami,
 • obsługiwać programy transportowe i magazynowe (SMART, CARTALL TRUCK, INSERT), a także korzystać z funkcji programu Microsoft EXCEL,
 • osoby biorące udział w projektach unijnych mają możliwość ukończenia: kursu operatorów wózków widłowych, kursu nowoczesny magazynier, a także kursu prawa jazdy kat. B.

Absolwent technikum logistycznego ma możliwość pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, farmaceutycznych, budowlanych, firmach spedycyjnych i transportowych, portach morskich, na kolei.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin). Odbywają się w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych (m.in. IKEA, JUMI, ADAMED, AFLOFARM), w których nasi uczniowie i absolwenci często zostają już jako pracownicy. Część praktyk może odbywać się poza granicami kraju – w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje zawodowe:

 • Kwalifikacja SPL. 01. Obsługa magazynów (egzamin w klasie III),
 • Kwalifikacja SPL. 04. Organizacja transportu (egzamin w klasie V).

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:

Transport w gospodarce globalnej.

 Celem tego przedmiotu jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z transportu i spedycji. Absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje w zakresie kompleksowego organizowania transportu krajowego i międzynarodowego. Uczniowie zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), jak również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu:

 • infrastruktury transportu globalnego,
 • sposobów i metod zabezpieczania ładunków,
 • bezpieczeństwa drogowego,
 • nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających procesy spedycyjne i transportowe,
 • zawierania umów spedycji i przewozu,
 • realizacji transportów specjalnych,
 • prawa transportowego,
 • dokumentacji transportowej i spedycyjnej.

Absolwenci będą posiadali umiejętności w zakresie:

 • analizy i optymalizacji procesu transportowego,
 • organizacji transportu,
 • obsługi klienta,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zastosowania systemów informatycznych,
 • stosowania odpowiednich przepisów.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach branży TSL, a także na stanowiskach związanych z planowaniem, organizacją, realizacją i kontrolowaniem działalności firm w obszarze transportu.

 Logistyka miejska.

 Celem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnień z zakresu zintegrowania życia mieszkańców miast z takimi dziedzinami jak: transport, przemysł, handel i usługi. Zajęcia praktyczne obejmują organizację transportu miejskiego, imprez masowych i gospodarki odpadami na terenie miasta. 

Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu:

 • logistyki miejskiej,
 • infrastruktury miejskiej,
 • organizacji transportu miejskiego,
 • logistycznej obsługi imprez masowych,
 • zasad gospodarki odpadami,
 • dokumentacji logistycznej jednostki administracyjnej.

Absolwenci będą posiadali umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny infrastruktury miejskiej,
 • organizacji transportu miejskiego,
 • organizacji imprez masowych,
 • wyznaczania kosztów gospodarki odpadami.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach współpracujących, zajmujących się transportem, przemysłem oraz handlem i usługami na rzecz społeczności miejskiej.

Absolwent technikum logistycznego może podjąć studia na kierunkach: transport, spedycja, logistyka, organizacja, zarządzanie, handel.

 Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka lub geografia.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum logistycznym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

Absolwenci Technikum Logistycznego w ZS 3