O szkole - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

O szkole

Zespół Szkól Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic jest placówką publiczną utworzoną w 2002 roku w wyniku przekształcenia i połączenia dwóch szkół ponadpodstawowych w Pabianicach, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Zbudowana jest na gruncie wieloletnich doświadczeń obu szkół.
Organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki, a nadzorującym szkołę Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i bezpieczną lokalizacją. Dużym atutem szkoły jest dobra lokalizacja niedaleko centrum miasta z przylegającym, rozległym parkiem, a także rozwiązanie architektoniczne budynków, z szerokimi ciągami komunikacyjnymi i licznymi wyjściami ewakuacyjnymi, zapewniającymi pełne bezpieczeństwo osób.

Z uwagi na duże możliwości kadrowe i lokalowe oraz współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy, możliwe stało się kształcenie w wielu kierunkach i specjalnościach w zależności od potrzeb regionalnych z uwzględnieniem planu rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Przy planowaniu kierunków kształcenia w szkole uwzględnienia się opinię rodziców i sugestie uczniów.
Obecnie szkoła kształci w Technikum w zawodach :

 • technik ekonomista

 • technik logistyk

 • technik hotelarstwa

 • technik usług fryzjerskich

 • fototechnik

 • technik organizacji reklamy

a także w Liceum Ogólnokształcącym o profilu:

 • socjalnym

Priorytetem pracy szkoły jest przywrócenie wysokiej rangi szkolnictwu zawodowemu na terenie Powiatu Pabianickiego.
Szkoła ustawicznie monitoruje i modyfikuje ofertę edukacyjną uwzględniającą aktualną sytuację na rynku pracy oraz potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. W celu osiągania wysokiej jakości pracy szkoły i planowanych wysokich efektów kształcenia zawodowego oraz prawidłowego przebiegu procesów zachodzących w szkole podejmowana jest współpraca z pracodawcami umożliwiającymi realizację praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, w warunkach najkorzystniejszych do realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego. Młodzież odbywa praktyki w najlepszych hotelach łódzkich i pabianickich oraz w firmach i instytucjach takich, jak: IKEA, JUMI, Suwary, S.A., ZUS, ZEC, Urząd Skarbowy, Banki, gdzie pracodawcy podkreślają jej wysokie umiejętności.
W celu osiągania wysokiej jakości pracy szkoły, planowanych wysokich efektów kształcenia ogólnego i prawidłowego przebiegu procesów zachodzących w szkole współpracujemy z wyższymi uczelniami korzystając z dorobku naukowego tych uczelni poprzez uczestnictwo w zajęciach, prelekcjach i warsztatach.
Naszymi naukowymi, strategicznymi partnerami są:
Politechnika Łódzka,
Uniwersytet Łódzki,
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Współpracujemy ze szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Pabianickiego, a w szczególności z Zespołem Szkół nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach oraz Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach. Współpraca ta polega na realizowaniu wspólnych przedsięwzięć i projektów oraz wymianie doświadczeń.
Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Na prawidłową realizację zadań szkoły ogromny wpływ mają warunki nauki i pracy w szkole, które dzięki przeprowadzonym remontom i modernizacjom pomieszczeń szkolnych oraz adaptacji pomieszczeń gospodarczych na pracownie dydaktyczne, stale poprawiają się. Na ten cel pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe z MEN, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Atutem szkoły są bardzo dobrze wyposażone, w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny pracownie przedmiotowe. Wszystkie pracownie naszej szkoły są skomputeryzowane wraz z oprogramowaniem i wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny.
W chwili obecnej wszystkie pracownie dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, sala widowiskowa, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposażenie są w komputery stacjonarne, laptopy, rzutniki multimedialne wraz z ekranami oraz powszechny dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi. Dzięki temu możliwe stało się usprawnienie komunikacji nauczyciel - rodzic-uczeń oraz dokumentowanie osiągnięć dydaktycznych i frekwencji uczniów tylko w formie elektronicznej, poprzez dziennik elektroniczny, co przyniosło nam zakładany efekt w postaci poprawy wyników frekwencji uczniów. Szkoła posiada 2 nowoczesne pracownie komputerowe , 17 sal lekcyjnych oraz bibliotekę, salę widowiskową , salę gimnastyczną i siłownię . W szkole funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz Szkolny Ośrodek Kariery, pracownie:
2 pracownie języka polskiego
3 języków obcych
2 matematyki
1 historii i WOS
1 fizyki
1 geografii
2 informatyki
ekopracownia
3 teoretycznych przedmiotów zawodowych (ekonomiczna, logistyczna, hotelarska)
pracownia fotograficzna
1 pracownia zajęć praktycznych ( fryzjerska)
oraz
1 sala gimnastyczna z szatnią i pełnym węzłem sanitarnym
siłownia wraz z salką do aerobiku
sala widowiskową
gabinet stomatologiczny
gabinet pielęgniarski
gabinet pedagoga
bufet i sklepik dla młodzieży
1 pokój nauczycielski
szatnie uczniowskie
pomieszczenia dla administracji i obsługi,
pomieszczenia do przechowywania archiwum szkolnego, gospodarcze,
pomieszczenie socjalne dla pracowników z pełnym wyposażeniem AGD
boisko szkolne
Szkoła posiada certyfikowane laboratorium egzaminacyjne Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), w którym uczniowie zdają egzaminy by uzyskać certyfikat ECDL.
W szkole umożliwia się uczniom rozwój i realizację własnych zainteresowań poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach i konkursach, w których zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Od lat działają w szkole i odnoszą liczne sukcesy koła: wolontariatu, PCK, PTSM i HDK. W szkole działa wolontariat, pracuje "Eko-Klub Koniczyna", Szkolny Ośrodek Kariery. Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczniów, są nimi okazjonalnie wydawane gazetki szkolne, dodatkowe zajęcia sportowe, organizowane są Dni Integracji w pierwszych klasach, wycieczki, w tym zawodowe. Uczniowie proponują sposoby promocji szkoły podczas Dni Otwartych Drzwi, wyjścia na lekcje muzealno-biblioteczne, do kina i teatru.
Szkoła jest organizatorem wielu imprez o różnej tematyce, uczniowie mogą na nich prezentować swoje umiejętności.
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Nauczyciele analizują podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacniają właściwe zachowania. Prowadzona jest ocena ich skuteczności, szkoła występuje z propozycjami inicjatyw skierowanych do uczniów, dzięki czemu kształtuje się ich właściwe postawy. Szkoła pozyskuje dodatkowe środki i realizuje różnego rodzaju projekty:

 • " Zawód - kariera - sukces" projekt międzynarodowy

 • „ Teoria, praktyka, praca-przygotowanie do zawodu”

 • „Branże przyszłości-gwarancją rozwoju i sukcesu”

 • „Staże zawodowe drogowskazem sukcesu”

 • praktyki zagraniczne dla uczniów w ramach programu Erasmus +

 • staże zawodowe


 
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic © 2015
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego