Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Pięcioro naszych uczniów otrzymało stypendium w wysokości 3 tys. PLN w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”, są to: Oliwia Paszewska, Adrianna Dobiech, Kacper Cholewiński, Natalia Klepacz oraz Natalia Pabian.

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowany jest przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 a współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:

1. w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
2. są uczniami co najmniej II klasy lub klasy odpowiadającej programowo II klasie szkoły ponadpodstawowej w szkołach artystycznych wymienionych w § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych;
3, uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;
4. nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:

  • w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”,
  • w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”;

5. nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Więcej o projekcie tutaj.